Įsivertinimas

Paskelbimo data Peržiūros: 1285

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą – pažangos ataskaitą rasite čia:
Mokyklų įsivertinimas | NMVA


2012 M. BALANDŽIO 16-20 D. BUVO VYKDYTAS MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS IŠORINIS VERTINIMAS

STIPRIEJI IR TOBULINTINI MOKYKLOS VEIKLOS ASPEKTAI

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai

1. Mokiniai aktyviai ir sėkmingai dalyvauja olimpiadose, varžybose, konkursuose ir projektinėje veikloje (3.2.2.).
2. Neformalusis švietimas tenkina daugumos mokinių saviraiškos poreikius (2.1.5.).
3. Ugdymo turinys daugelyje pamokų prasmingai siejamas su mokinių turima patirtimi ir gyvenimo praktika (2.3.2.).
4. Dauguma mokytojų aiškina tiksliai, vaizdžiai ir suprantamai (2.3.3.).
5. Mokykloje įgyvendinama paveiki bendroji rūpinimosi mokiniais politika (4.1.1.).
6. Mokiniams teikiama nuosekli psichologinė, socialinė ir specialioji pagalba (4.2., 4.3.1.).
7. Mokyklos biblioteka veikia kaip šiuolaikinis ugdymo(-si) ir informacijos centras (1.2.1.).
8. Mokyklos ryšiai su kitomis institucijomis yra tikslingi ir prasmingi (1.4.2.).
9. Tinkamai įsivertinama ugdymo įstaigos veiklos kokybė (5.2.1.).
10. Dauguma bendruomenės narių didžiuojasi mokykla (1.1.3.).

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai

1. Mokinių pažangos stebėjimas, matavimas ir analizavimas pamokose (3.1.1.).
2. Vertinimo metu gautos informacijos panaudojimas (2.6.1.).
3. Ugdymo turinio pritaikymas pamokose skirtingų gebėjimų mokiniams (2.5.2.).
4. Inovatyvių, mokinių mokymąsi ir bendradarbiavimą skatinančių ugdymo metodų taikymas (2.3.1.).
5. Šiuolaikinių edukacinių erdvių, atitinkančių mokinių ugdymo(-si), saugumo ir higienos poreikius, kūrimas (5.5.3.).

UTENOS VYTURIŲ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS IŠORINIO VERTINIMO TOBULINTINIEMS ASPEKTAMS ĮGYVENDINTI

 

2019 METŲ VADOVO ATASKAITA

2018 METŲ VADOVO ATASKAITA

2017 METŲ VADOVO ATASKAITA

2016 METŲ VADOVO ATASKAITA

2015 METŲ VADOVO ATASKAITA

2014 METŲ VADOVO ATASKAITA

 

UTENOS VYTURIŲ PROGIMNAZIJOS 2015 METŲ VEIKLOS PLANO ANALIZĖ

UTENOS VYTURIŲ PROGIMNAZIJOS STRATEGINIO IR 2014 METŲ VEIKLOS PLANO ANALIZĖ

 

 

Būsimos pirmokų mokytojos

2020 02 17 Busimos pirmoku mokytojos

Dronų penktadienis

Mūsų mokykloje kiekvieną penktadienį per ilgąją pertrauką skraido dronai. Visus norinčius kviečiu prisijungti ir pabandyti.

Robotikos būrelio vadovas Linas Vaitiekėnas

 

Elektroninis dienynas
Pamokų laikas

Vyturio leidykla