Direkcinė taryba

Paskelbimo data Peržiūros: 1476

Edita Kadūnienė - direktorė

Jolanta Dudlauskienė - direktorės pavaduotoja ugdymui

Jonas Ivanauskas - direktorės pavaduotojas ūkiui

Ona Vazgelevičienė - vyresnioji buhalterė

Danutė Slavinskienė - bibliotekininkė

Danguolė Bražėnienė - socialinė pedagogė

Direkcinei tarybai vadovauja Mokyklos direktorius.
Direkcinė taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija, kuri padeda Mokyklos direktoriui vadovauti Mokyklai, įgyvendinti ugdymo, ugdymo proceso aprūpinimo bei kitas funkcijas.

1. Direkcinės tarybos posėdžius kviečia Mokyklos direktorius. Posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė privalančių dalyvauti narių. Posėdžio metu išrenkamas posėdžio sekretorius, nutarimai priimami atviru balsavimu dalyvaujančiųjų balsų dauguma arba bendru sutarimu. Posėdžiai protokoluojami.
2. Direkcinės tarybos posėdžiuose dalyvauja tie darbuotojai, kurių darbas susijęs su nagrinėjamais klausimais.
3. Direkcinės tarybos veikla:
3.1 analizuoja ir vertina direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų, metodinės tarybos, metodinių grupių, įvairių darbo grupių keliamus Mokyklos veiklos klausimus, direktoriaus pavaduotojų surinktą informaciją ugdymo organizavimo, klasių koncentrų ugdymo, mokymosi pažangos klausimais ir priima sprendimus dėl tobulinimo;
3.2 kartu su tėvais (įtėviais, globėjais rūpintojais) ir klasėje dirbančiais mokytojais svarsto konkrečių mokinių elgesį bei mokymosi pažangos rezultatus bei priima sprendimus;
3.3 teikia mokytojų tarybos svarstymui iškilusius klausimus;
3.4 analizuoja mokytojų tarybos pavestus klausimus;
3.5 aptaria Mokyklos savivaldos ir kitų institucijų teikiamų dokumentų projektus;
3.6 organizuoja Mokyklos tarybos ir mokytojų tarybos priimtų nutarimų vykdymą;
3.7 analizuoja vidaus kontrolės rezultatus;
3.8 analizuoja visų darbuotojų veiklą;
3.9 organizuoja bendrus mokytojų, tėvų ir mokinių susirinkimus ugdymo proceso, elgesio problemoms ir kitiems klausimams spręsti;
3.10 analizuoja ir vertina mokyklos ūkinę veiklą;
3.11 teikia siūlymus dėl ūkinės veiklos tobulinimo;
3.12 pritaria veiklos sričių pasiskirstymui.
4. Mokyklos direktoriaus įsakymu įformintus direkcinės tarybos posėdžio nutarimus privalo vykdyti visi Mokyklos bendruomenės nariai.

Būsimos pirmokų mokytojos

2020 02 17 Busimos pirmoku mokytojos

Dronų penktadienis

Mūsų mokykloje kiekvieną penktadienį per ilgąją pertrauką skraido dronai. Visus norinčius kviečiu prisijungti ir pabandyti.

Robotikos būrelio vadovas Linas Vaitiekėnas

 

Elektroninis dienynas
Pamokų laikas

Vyturio leidykla