Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Mokyklu aprupinimas priemonem

Erasmus+ LELETO leidinys

Nuorodos

 

 

 

 

 

 

smm

Utenos jaunimo1

Svietimo centras

emokykla 

LM

NSA 

 

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Nuo 2015-01-01

Direkcinė taryba

Paskelbimo data Peržiūros: 1763

Edita Kadūnienė - direktorė

Jolanta Dudlauskienė - direktorės pavaduotoja ugdymui

Jonas Ivanauskas - direktorės pavaduotojas ūkiui

Ona Vazgelevičienė - vyresnioji buhalterė

Danutė Slavinskienė - bibliotekininkė

Danguolė Bražėnienė - socialinė pedagogė

Direkcinei tarybai vadovauja Mokyklos direktorius.
Direkcinė taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija, kuri padeda Mokyklos direktoriui vadovauti Mokyklai, įgyvendinti ugdymo, ugdymo proceso aprūpinimo bei kitas funkcijas.

1. Direkcinės tarybos posėdžius kviečia Mokyklos direktorius. Posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė privalančių dalyvauti narių. Posėdžio metu išrenkamas posėdžio sekretorius, nutarimai priimami atviru balsavimu dalyvaujančiųjų balsų dauguma arba bendru sutarimu. Posėdžiai protokoluojami.
2. Direkcinės tarybos posėdžiuose dalyvauja tie darbuotojai, kurių darbas susijęs su nagrinėjamais klausimais.
3. Direkcinės tarybos veikla:
3.1 analizuoja ir vertina direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų, metodinės tarybos, metodinių grupių, įvairių darbo grupių keliamus Mokyklos veiklos klausimus, direktoriaus pavaduotojų surinktą informaciją ugdymo organizavimo, klasių koncentrų ugdymo, mokymosi pažangos klausimais ir priima sprendimus dėl tobulinimo;
3.2 kartu su tėvais (įtėviais, globėjais rūpintojais) ir klasėje dirbančiais mokytojais svarsto konkrečių mokinių elgesį bei mokymosi pažangos rezultatus bei priima sprendimus;
3.3 teikia mokytojų tarybos svarstymui iškilusius klausimus;
3.4 analizuoja mokytojų tarybos pavestus klausimus;
3.5 aptaria Mokyklos savivaldos ir kitų institucijų teikiamų dokumentų projektus;
3.6 organizuoja Mokyklos tarybos ir mokytojų tarybos priimtų nutarimų vykdymą;
3.7 analizuoja vidaus kontrolės rezultatus;
3.8 analizuoja visų darbuotojų veiklą;
3.9 organizuoja bendrus mokytojų, tėvų ir mokinių susirinkimus ugdymo proceso, elgesio problemoms ir kitiems klausimams spręsti;
3.10 analizuoja ir vertina mokyklos ūkinę veiklą;
3.11 teikia siūlymus dėl ūkinės veiklos tobulinimo;
3.12 pritaria veiklos sričių pasiskirstymui.
4. Mokyklos direktoriaus įsakymu įformintus direkcinės tarybos posėdžio nutarimus privalo vykdyti visi Mokyklos bendruomenės nariai.