Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Mokyklu aprupinimas priemonem

Erasmus+ LELETO leidinys

Nuorodos

 

 

 

 

 

 

smm

Utenos jaunimo1

Svietimo centras

emokykla 

LM

NSA 

 

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Nuo 2015-01-01

Projektai

Paskelbimo data Peržiūros: 2077

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001
Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.
Projekto veiklų aprašymas
Siekiant įdiegti duomenimis grįstą kokybės kultūrą (kokybės samprata – vertinimas – tobulinimas) planuojama kryptingai dirbti su mokyklų steigėjais – savivaldybėmis ir 180 bendrojo ugdymo mokyklų, atrinktų į dvi tikslines grupes pagal Geros mokyklos koncepcijos nuostatas.
Mokyklų veiklos tobulinimas bus vykdomas nuosekliai, t. y.:
• atliekamas visų mokyklų išorinis vertinimas;
• remiantis mokyklų ir savivaldybių turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitais duomenimis rengiami mokyklų veiklos tobulinimo planai (toliau MVT planai), kurie derinami su steigėju ir Nacionaline švietimo agentūra bei tvirtinami mokyklų vadovų. Vadovaujantis projekto tvarkos aprašu, MOKYKLOMS skiriamos tikslinės projekto lėšos MVT planams įgyvendinti;
• skyrus lėšas, vykdoma suplanuotų veiklų įgyvendinimo stebėsena ir padarytos pažangos vertinimas kiekvienoje mokykloje. Pažangos vertinimas bus vykdomas po dvejų metų, pasibaigus MVT planų įgyvendinimui.
• Tikimasi, kad įgyvendintos projekto veiklos (išorinis vertinimas, pagalba mokyklų veiklos tobulinimui ir jų daromos pažangos vertinimas) taps pagrindu sisteminiam praktiniam kokybės kultūros įgyvendinimui visose šalies mokyklose.
Siektini rodikliai – 180 finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų; 70 proc. finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų, kurių mokinių ugdymo pasiekimai pagerėjo.
Projekto įgyvendinimo trukmė – 2019-2022 m.
Projektui skirtos lėšos – 18.531.137,64 Eur.

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Pasinaudojus galimybe iš projekto gauti modernias mokymo(si) priemones, Utenos Vyturių progimnazijoje įrengta moderni pradinių klasių gamtos mokslų laboratorija, 1- 4 klasių pasaulio pažinimo ir 5-8 klasių biologijos, fizikos, chemijos pamokos organizuojamos naudojantis iš projekto gautomis šiuolaikiškomis mokymosi priemonėmis. Gamtos mokslų pamokose mokiniai praktiškai pritaiko žinias, atlieka bandymus, tyrimus, eksperimentuoja.

 

Apie projektą:
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:
• Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
• Gamtos ir technologiniams mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.
Parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.
Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.
Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

 

Praktinės biologijos pamokos

Praktikos darbas. Alveolės modelio gaminimas
8b klasės mokiniai mokosi žmogaus kvėpavimo sistemą. Jie pagamino alveolės modelį.

Tema: Kaip apsisaugoti nuo užkečiamų ligų.
Projektinė pamoka. 5a klasės mokiniai gamino reklaminius bukletus.

Tema: maisto kelias.
5b klasės mokiniai pagamino stemplės ir skrandžio modelį.

Respublikinis projektas „Darom bangą“


Pristatymą sukūrė 6a klasės mokinys Ugnius Timofejevas. Jam talkino 6b klasės mokinys Karolis Streikus. Pristatymo šabloną parengė informatikos mokytoja Galina Šerlatienė
Pristatymas >>>

Projektui vadovauja mokytoja Valda Bikutė

Šiuolaikiškos mokymo priemonės

Utenos Vyturių progimnazija dalyvauja projekte, skirtame išbandyti šiuolaikines mokymo ir mokymosi technologijas. Šiandien sulaukėme įrangos, dabar laukiame mokymų, o po mokymų įranga bus naudojama pamokose.

Muzikos mokytojas, Robotikos būrelio vadovas Linas Vaitiekėnas

 

Respublikinis gamtamokslinis projektas

6a klasės mokiniai atlieka praktikos darbą. Pamokos tema: „Jėga“. Pamoką veda fizikos mokytoja Rasa Datkūnienė


5a klasės mokiniai atlieka praktikos darbą. Pamokos tema: „Elodėjos lapo stebėjimas pro mikroskopą“. Pamoką veda biologijos mokytoja Valda Bikutė

Inovatyvios gamtos pamokos


Tema: Orų prognozė. Ją pristatė 5a klasės mokiniai.

Tema: Augalai barometrai. Juos pristatė 5a klasės mokiniai.

Biologijos mokytoja Valda Bikutė

 

Respublikinis projektas „Pagrindinio ugdymo 5–8 klasių mokinių
esminių kompetencijų ugdymas“

Pagrindinis projekto tikslas kurti gamtamokslinį pasaulėvaizdį, remiantis mokymosi tyrinėjant prieiga (mokomaisiais tyrimais). Projektas orientuotas į tikrovės reiškinių pažinimą, skirtas motyvuoti mokinius stebėti, analizuoti ir modeliuoti gamtos reiškinius, skatinti gamtos mokslais grindžiamą techninę kūrybą.
Pamokų akimirkos:

Pamokos tema: Ištekliai
Susipažinome su gamtiniais, žmogiškaisiais ir kapitalo ištekliais. Atidarėme „Vardinių kortelių fabriką“

Pamokos tema: Tirpalai.
Mokiniai gamino sotų ir nesotų tirpalus.

Pamokos tema: Tirpalų rūšys.
Mokėmės skirti tris tirpalų grupes: rūgščiuosius šarminius ir neutralius. Susipažinome su indikatoriais. Pamokos turinį susiejome su dantų priežiūra.

Pamokos tema: Medžiagų panaudojimas gamybos cikle – nuo žaliavų iki produkto.
Mokiniai atliko gamtamokslinį tyrimą ir aptarė pokyčių įgyvendinimą. Grupėse atliko veiklas „Pasigaminkime kartu sveiką patiekalą“ .

Projekto koordinatorė biologijos mokytoja Valda Bikutė

 

  

Projektas „KŪRYBIŠKUMO ERDVĖ“

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS
PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-V-911-20-0009
„KŪRYBIŠKUMO ERDVĖ“

Projekte „Kūrybiškumo erdvė“ dalyvauja trys Utenos miesto įstaigos: Utenos švietimo centras (pareiškėjas), Utenos rajono savivaldybės administracija ir Neformalaus ugdymo centras.
Projekto tikslas – mažinti socialinę atskirtį skatinant Utenos miesto bendruomenės įsitraukimą per savanorystę į projekto sociokultūrines paslaugas ugdančias socialinės rizikos vaikų ir jaunimo kūrybiškumą.
Projekto tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriantys vaikai ir jaunimas.

Siekiant sumažinti tikslinės grupės socialinę atskirtį, ES struktūrinių fondų pagalba projekto metu, įsigijus reikiamos įrangos bei edukacinių priemonių, būtų vykdomos įvairios sociokultūrinės veiklos (renginiai, šešios 3 dienų trukmės kūrybinės stovyklos, interaktyvaus klubo, muzikinio klubo veiklos ir kūrybiškumo klubo veiklos, šešios pažintinės išvykos), skatinančios tikslinės grupės dalyvių kūrybiškumą, domėjimąsi technologijomis, inžinerija, ugdančios saviraišką. ES lėšos būtų panaudotos dvidešimčiai savanorių, kurie padės teikti sociokultūrines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunimui, apmokymui. Parengti savanoriai bendradarbiaudami padės įgyvendinti Utenos mieste vykdomas projektines veiklas. Suburtas savanorių tinklas bei sukaupta jų patirtis padės plėtoti kitus mieste vykdomus projektus bei užtikrinti jų tęstinumą.
Vykdant projektą bendrųjų įgūdžių mokymuose dalyvaujantys savanorių, įgiję pedagoginių ir psichologinių žinių, talkina įvairiose projekte numatytose veiklose: 2019 metų balandžio 24-26 dienomis (per mokinių pavasario atostogas) 1-5 klasių mokinių, patiriančių vienokią ar kitokią socialinę atskirtį, grupėms buvo organizuotos dvi trijų dienų stovyklėlės, kuriose dalyvavo per trisdešimt vaikų (filmas apie stovyklos akimirkas https://youtu.be/7yZWPYfOkxA), gegužės 14 d. ir 16 d. vaikams ir jaunimui buvo suorganizuotos išvykos į Kauną ir Vilnių, perkama įranga ir priemonės Utenos Vyturių progimnazijos patalpose pradėsiantiems veikti trims vaikų užimtumo klubams: interaktyviam, muzikiniam ir kūrybiškumo. Rugsėjo mėnesį klubų vadovai projekto savanoriams pristatys klubuose esančias priemones bei apmokys juos dirbti klubuose. Spalio mėnesį vyks klubų pristatymai vietos bendruomenei. Lapkričio-birželio mėnesiais klubai veiks du kartus per mėnesį.

Ramunė Sabaliauskienė
Utenos švietimo centro metodininkė, Utenos Vyturių progimnazijos anglų kalbos mokytoja