Erasmus+ LELETO leidinys

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Nuo 2015-01-01

Tvarkos

Published Date Hits: 1755

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

MOKINIŲ SKATINIMO UŽ MOKYMOSI PAŽANGĄ NOMINACIJOS SKYRIMO NUOSTATAI

 

LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKA

 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

MOKINIŲ ASMENINĖS PAŽANGOS VERTINIMO, ĮSIVERTINIMO IR FIKSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO TVARKOS APRAŠAS                 PRIEDAI

 

MOKINIŲ MOKYMO NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS          PRIEDAS

 

TARPDALYKINĖS INTEGRACIJOS, PREVENCINIŲ IR KITŲ UGDYMĄ PAPILDANČIŲ PROGRAMŲ INTEGRAVIMO Į UGDYMO TURINĮ TVARKOS APRAŠAS

 

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKA

 

MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO UTENOS VYTURIŲ PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

KAS KEISIS VAIKŲ MAITINIME NUO RUGSĖJO 2018 M. 1 D.

 

NEMOKAMO MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO UTENOS VYTURIŲ PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO MOKINIUI TVARKOS APRAŠAS

 

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS              SOCIALINĖS VEIKLOS PASAS

 

PROJEKTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO UTENOS VYTURIŲ PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ APRŪPINIMO JAIS TVARKOS APRAŠAS

 

EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, TURISTINIŲ ŽYGIŲ, VARŽYBŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

MOKINIŲ VEŽIMO MOKYKLINIU AUTOBUSU TVARKOS APRAŠAS

 

BENDRADARBIAVIMO SU MOKINIŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAI) TVARKOS APRAŠAS

 

PROFESINIO ORIENTAVIMO (UGDYMO KARJERAI) VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA

 

PROGIMNAZIJOS INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS APRAŠAS

 

DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

 

DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

 

KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS NUSTATYMO IR NAUDOJIMO, BEI KONFIDENCIALUMO LAIKYMOSI TVARKOS APRAŠAS

 

PROGIMNAZIJOS ATLEIDŽIAMŲ DARBUOTOJŲ ATRANKOS KRITERIJŲ IR ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO ATLEIDŽIANT DARBUOTOJUS DARBDAVIO INICIATYVA NESANT JŲ KALTĖS TVARKA

 

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

 

PROGIMNAZIJOS PARAMOS PRIĖMIMO, SKIRSTYMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

VYTURIŲ PROGIMNAZIJOS NAUDOJIMOSI SPINTELĖMIS TAISYKLIŲ APRAŠAS

 

VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS